REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.VAINCLTH.COM.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep www.vaincth.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.vainclth.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.vainclth.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.vainclth.com.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.vainclth.com.pl.

SPRZEDAWCA –  osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą, VAIN Mateusz Żuczkowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP – 6112801731.

UMOWA SPRZEDAŻY Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

Sklep www.vainclth.com.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Produkty oferowane w Sklepie są nowe.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR). Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.vainclth.com.pl) 24 godziny na dobę przez cały rok.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

formularz odstąpienia od umowy,

niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

 

§ 5

CENY I PŁATNOŚCI

Do wyboru kupującego

A) przelew natychmiastowy (tzw. pay-by-link)

B) karty płatnicze Visa, Maestro, MasterCard

C) BLIK

D) Google Pay, Apple Pay

E) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A

Płatność za zamówione Produkty powinna być dokonana przez Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Punkt ten nie dotyczy Zamówień będących w trakcie realizacji.

 

 

§ 6

DOSTAWA

Dostawa odbywa się na terenie Polski, jak również do krajów Unii Europejskiej. Możliwa jest wysyłka do krajów spoza Unii Europejskiej, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym kosztów dostawy.

Wysyłka Zamówień realizowana jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania płatności.

Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub do paczkomatów.

W przypadku niektórych wysyłek zagranicznych, przewoźnikiem może być inna firma kurierska (DHL, DPD), a czas realizacji Zamówienia może być wydłużony.

Koszt dostawy będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.

 

 

 

§ 7

ZWROT

Konsument może w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, przed jego dostarczeniem.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Konsument może odstąpić od Umowy, odsyłając nowy fabryczny produkt, wraz z dołączonymi do niego dodatkami.

 

 

 

 

 

§ 8

REKLAMACJA PRODUKTU

W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.

Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty.

Zakupiony produkt podlega reklamacji do dwóch lat od dnia jego otrzymania, jeżeli zostanie stwierdzona:

·       wada,

·       niekompletność,

·       niezgodność z opisem.

Produkt może także zostać poddany reklamacji, jeżeli nie spełnia oczekiwań Kupującego na skutek wady powstałej podczas produkcji. Producent, w takiej sytuacji może bezpłatnie naprawić szkodę, wymienić Produkt, bądź zwrócić pieniądze – według uznania. Gwarancją nie są objęte Produkty, które zostały uszkodzone w trakcie nieprawidłowej konserwacji, zaniedbania, zwykłego zużycia, sprania, a także procesów naturalnych na skutek dłuższego użytkowania.

Sprzedający zastrzega sobie różnice wymiarowania w Produktach odzieżowych do 3 cm w stosunku do wymiarów podanych na stronie.

W sytuacji, gdy Kupujący otrzyma produkt wadliwy, może żądać usunięcia wady, bądź wymiany rzeczy na wolną od wad.

Reklamacja nie wymaga zachowania specjalnej formy, natomiast powinna zawierać:

A. dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika

B. oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja

C. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość Produktu

Produkt wraz z reklamacją należy odesłać na adres:

„VAIN”

Ul. Słowackiego 64C

58-500 Jelenia Góra

Nr. Telefonu 578 020 600

W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego https://vainclth.com.pl/

Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.
X
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop